Ốc kệ (bulong cổ vuông)

Ốc kệ (bulong cổ vuông)

Ốc kệ (bulong cổ vuông)